Rozdział I Zobowiązania Organizatora i Uczestnika Imprezy

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin (“Regulamin”) zawiera ogólne warunki uczestnictwa w imprezie przeprowadzanej przez Gliwickie Centrum Naukowo-Technologiczne CECHOWNIA (“Organizator”) oraz stanowi część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem imprezy. 

2. Zakres obowiązków Organizatora, odwołanie i zmiana programu imprezy

2.1 Do obowiązków Organizatora imprezy należy zapewnienie posiadaczowi ważnego biletu wstępu na teren imprezy, na jaką opiewa bilet w celu uczestnictwa w tej imprezie oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego imprezy i jej niezakłóconego przebiegu.

2.2 Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

2.3 Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program imprezy z ważnych przyczyn, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca występ wykonawcy oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi, mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu imprezy. 

2.4 W przypadku, gdy posiadaczowi biletu przysługuje prawo do jego zwrotu za zwrotem sumy na jaką bilet opiewa, posiadacz biletu powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot w miejscu, w którym bilet został zakupiony, bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu informacji o odwołaniu koncertu. W każdym wypadku cena biletu zostanie zwrócona, jeżeli wniosek o zwrot kwoty, na jaką opiewa bilet zostanie złożony nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od pierwotnej daty imprezy. 

3. Bezpieczeństwo imprezy

3.1 Organizator zastrzega sobie prawo do tego, co następuje:

(a) Odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.

(b) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby posiadacz biletu opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

(c) Odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie broni lub posiadających jakiekolwiek przedmioty mogące stanowić zagrożenie.

(d) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa zamienić jego miejsce siedzące/stojące na inne. Posiadaczowi biletu zwrócona zostanie wówczas różnica w kwocie, na jaką opiewa bilet. Będzie on miał również prawo do rezygnacji z udziału w imprezie za zwrotem odpowiednio całości lub części kwoty, na jaką opiewa bilet.

3.2 Zabronione jest również wnoszenie na teren imprezy plecaków, torebek i wszelkiego rodzaju bagażu przekraczającego format A4, wskaźników laserowych, wszelkich napojów alkoholowych oraz środków odurzających.

4. Postanowienia dodatkowe

4.1 Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

4.2 Oficjalne programy i gadżety będę sprzedawane wyłącznie na terenie imprezy.

4.3 Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na koncert, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części kwoty wydrukowanej na bilecie, w zależności od tego czy zgodę cofnięto przed wejściem na koncert, czy w jego trakcie.

4.4 Bilet nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych.

4.5 Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej, niż wydrukowana lub użycie w nieautoryzowanej promocji, unieważnia bilet. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu posiadaczowi unieważnionego biletu ceny na nim wydrukowanej, z wyłączeniem kwoty odpowiadającej wysokości kosztów obsługi. Zwrotowi nie podlegają koszty obsługi związane z zakupem biletu. Uzyskanie zwrotu wartości biletu, bez kosztów obsługi jest możliwe po przedstawieniu Organizatorowi pisemnego wniosku z wyjaśnieniem okoliczności sprawy wraz z unieważnionym biletem i dowodem jego zakupu. Organizator zastrzega jednak, że będzie przeciwdziałał zorganizowanym próbom działania niezgodnego z prawem opisanego w zdaniu pierwszym niniejszego podpunktu. W konsekwencji zakup kilkudziesięciu biletów w celu uzyskania korzyści majątkowej związanej z odsprzedażą, próba odsprzedaży w cenie wyższej, niż wydrukowana lub użycie w nieautoryzowanej promocji może skutkować unieważnieniem biletu bez prawa do zwrotu ceny biletu, a także odpowiedzialnością karną opisaną w art. 133 Kodeksu wykroczeń.

4.6 Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren imprezy.

4.7 W przypadku Biletów Imiennych, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych zawartych na Bilecie imiennym z danymi dysponenta tego Biletu. Organizator zastrzega, że w przypadku gdy, dane zawarte na Bilecie różnią się od danych dysponenta Biletu, ma prawo odmówić uczestnictwa takiej osoby w Imprezie, na którą został zakupiony Bilet.

4.8 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem w przypadku imprez masowych zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504)

Rozdział II Szczególne środki bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19 (obowiązuje od 8.07.2020r.)

1. Środki Ochrony 

1.1 W trakcie trwania epidemii spowodowanej chorobą Covid-19, Uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w środki ochrony osobistej. Organizator zastrzega prawo do odmówienia wstępu na teren Imprezy Uczestnikowi, który nie jest wyposażony w odpowiednie środki ochrony osobistej.

2. Udostępnianie danych  

2.1 W trakcie trwania epidemii spowodowanej chorobą Covid-19, w sytuacjach tego wymagających, Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych przez Organizatora Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

2.2 W trakcie trwania epidemii spowodowanej chorobą Covid-19, przed wejściem na teren Imprezy, Uczestnik zobowiązuje się do złożenia pisemnego oświadczenia, iż według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie: https://cechownia-gliwice.pl/oswiadczenie-covidowe-cechownia/

3. Bezpieczeństwo imprezy

3.1 Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na teren Imprezy Uczestnikowi, który wykazuje jakiekolwiek objawy mogące świadczyć o zakażeniu chorobą Covid-19.

3.2. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Imprezie może wiązać się z ryzykiem zachorowania na chorobę Covid-19 i zwalnia Organizatora ze wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

3.3 Uczestnik Imprezy, w trakcie trwania epidemii spowodowanej chorobą Covid-19, zobowiązuje się do przestrzegania kluczowych zasad bezpieczeństwa i obowiązków z tym związanych nałożonych przez polski rząd, między innymi do zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia miejsca  oraz w czasie przemieszczania się po obiekcie  oraz do zachowania dystansu 2 metrów od innego Uczestnika Imprezy z wyłączeniem rodzin i osób pozostających we wspólnym pożyciu. 

3.4 W przypadku niestosowania się do tych zasad przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia takiego Uczestnika z terenu Imprezy bez możliwości powrotu.  

4. Postanowienia dodatkowe

4.1 Uczestnik Imprezy zobowiązany jest poddać się wszelkim wymogom wynikającym z panujących zasad i zaleceń związanych z bezpieczeństwem ustanowionych przez polski rząd oraz wszelkiego rodzaju państwowe instytucje przy zachowaniu wszelkich reżimów sanitarnych nałożonych na Uczestnika Imprezy przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa